roland brockmann    J O U R N A L I S T                video  print  zebramotion  vita/kontakt  englishVersion.